Regulamin Akcji "Twórcy Dzieciom"

1. INFORMAJCE OGÓLNE, DEFINICJE

 1. Niniejszy Regulamin Akcji określa zasady akcji „Twórcy Dzieciom” organizowanej przez Transparent World sp. z o.o., Przy Bażantarni 13, 02-793 Warszawa, NIP: 9512460962, REGON: 380052092,  e-mail: kontakt@akademia.pl.
 2. Użyte w niniejszym Regulaminie Akcji określenia mają następujące znaczenie:
  1. Akcja – akcja „Twórcy Dzieciom” organizowana przez Organizatora i Partnerów polegająca na zapewnieniu Uczestnikom dostępu do Materiałów Organizatora i Partnerów na warunkach określonych w Regulaminie Akcji w zamian za dokonanie wpłaty na rzecz hospicjum działającego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. Materiały – dostępne w ramach Akcji wybrane treści cyfrowe przygotowane przez Organizatora i Partnerów;
  3. Organizator –Transparent World sp. z o.o., Przy Bażantarni 13, 02-793 Warszawa, NIP: 9512460962, REGON: 380052092,  e-mail: kontakt@akademia.pl.;
  4. Partnerzy – podmioty zaangażowane w przygotowanie Akcji i dostarczenie Materiałów, których lista dostępna jest pod adresem: https://akademia.pl/tworcy-dzieciom/;
  5. Regulamin – regulamin korzystania ze sklepu internetowego https://akademia.pl/regulamin;
  6. Regulamin Akcji – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem: https://tworcydzieciom.pl/regulamin;
  7. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem, z wykorzystaniem którego Uczestnik otrzymuje dostęp do Materiałów https://akademia.pl/tworcy-dzieciom/;
  8. Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, biorąca udział w Akcji.
 3. Akcja trwa od dnia 16.12 od godz. 12:00, do dnia 22.12 do godz. : 20:00

2. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W AKCJI

 1. W celu uczestnictwa w Akcji Uczestnik dokonuje wsparcia hospicjum działającego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wpłacając bezpośrednio na jego rzecz kwotę minimum 50 zł wsparcia z wykorzystaniem przelewu bankowego.
 2. Uczestnik może w tym celu skorzystać z listy hospicjów udostępnionej przez Organizatora, dostępnej na stronie internetowej: https://tworcydzieciom.pl/formularz;
 3. Po dokonaniu wpłaty, Uczestnik wypełnia formularz dostępny na stronie internetowej: https://tworcydzieciom.pl/formularz; podając: imię, nazwisko, adres e-mail, kwotę wpłaty, wsparte hospicjum oraz załączając potwierdzenie dokonania wpłaty przez siebie na rzecz wskazanego przez siebie hospicjum.
 4. W formularzu Uczestnik może fakultatywnie oznaczyć chęć udziału w „licytacji” limitowanego dostępu do jednego z Materiałów z limitowaną ilością dostępów.
 5. Dostęp do limitowanych Materiałów zapewniony będzie tym Uczestnikom, którzy oznaczyli chęć otrzymania dostępu do konkretnego limitowanego Materiału oraz dokonali najwyższej wpłaty, wedle kolejności od najwyższych wpłat oraz liczby limitu dostępów przewidzianych dla danego limitowanego Materiału.
 6. Aby wysłać formularz, Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się oraz zaakceptować treść niniejszego Regulaminu Akcji oraz Regulaminu.
 7. W celu uniknięcia wątpliwości, Organizator podkreśla, że nie ma dostępu do wpłacanych przez Uczestników środków pieniężnych. Organizator oraz Partnerzy nie otrzymują jakichkolwiek przychodów z tytułu organizacji i zaangażowania w Akcję.

3. WERYFIKACJA UCZESTNIKA, ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO MATERIAŁÓW

 1. Organizator dokonuje weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w terminie 7 dni od dnia przesłania formularza.
 2. W razie pozytywnej weryfikacji, Organizator wysyła Uczestnikowi dane umożliwiające dostęp do Materiałów dostępnych w Serwisie.
 3. W razie negatywnej weryfikacji, Organizator informuje Uczestnika o niespełnieniu warunków uczestnictwa.
 4. W razie negatywnej weryfikacji, Uczestnik może uzupełnić brakujące informacje z wykorzystaniem wiadomości e-mail w wiadomości zwrotnej. Wówczas Organizator dokonuje ponownej weryfikacji zgodnie z ust. 1.
 5. Materiały udostępniane są po zalogowaniu lub zarejestrowaniu się w Serwisie.
 6. Dostęp do limitowanych Materiałów zapewniony zostanie Uczestnikom biorącym udział w „licytacji” wedle zasad określonych w pkt 2.4-2.5. w terminie do 7 dni po zakończeniu Akcji.
 7. Dostęp do Materiałów udzielany na okres 12 miesięcy od dnia zakończenia Akcji. Organizator może przedłużyć dostępność Materiałów.
 8. Zasady korzystania z Materiałów i Serwisu określone w pkt 2, 7 i 9.2 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

4. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane dla celów przeprowadzenia Akcji i weryfikacji Uczestników, dla celów rozliczeniowych, a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń, jeśli takie się pojawią.
 3. Organizator będzie przetwarzał następujące dane osobowe Uczestników:
  1. Imię i nazwisko,
  2. adres e-mail,
  3. Imię i nazwisko oraz adres Uczestników zgłaszających reklamacje,
  4. Inne dane osobowe niezbędne do zweryfikowania spełniania warunków uczestnictwa Akcji.
 4. Uczestnik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu, żądania ograniczenia przetwarzania oraz żądania ich przeniesienia.
 5. Uczestnik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz konieczne do uczestnictwa w Akcji i uzyskania dostępu do Materiałów.
 7. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
 8. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika będą te podmioty, którym Organizator ma obowiązek ich przekazywania na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na rzecz Organizatora usługi niezbędne do wykonywania zobowiązań.
 9. Dane osobowe Uczestnika będą przez Organizatora przetwarzane do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Akcji.
 10. Uczestnik może dodatkowo wyrazić zgodę na wysyłkę newslettera przez Organizatora.
 11. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies opisane są w Polityce Prywatności.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem Akcji stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu oraz przepisy prawa polskiego.
 2. Regulamin Akcji wchodzi w życie z dniem 16.12.2020
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu w każdym czasie przed rozpoczęciem Akcji i bez podania przyczyny poprzez zamieszczenie odpowiedniej aktualizacji w miejscu publikacji Regulaminu Akcji. Wszelkie zmiany po rozpoczęciu Akcji dopuszczalne są wyłącznie z ważnej przyczyny, w szczególności w razie konieczności rozstrzygnięcia wątpliwości interpretacyjnych, zmiany terminu Akcji, uregulowania nieuregulowanych dotąd kwestii.
 4. Zmiana Regulaminu Akcji nie może naruszać praw nabytych Uczestników.